Preoblikovanje družbe TPV d.d. postavlja nov mejnik v razvoju Skupine TPV

Skupina TPV v letu 2016  s spremembo pravnoorganizacijske oblike družbe TPV osvaja novo stopnico na poti doseganja optimizacije poslovanja.

Spremembe so neizogibno dejstvo in edina stalnica tako v življenju ljudi kot podjetij. Vsaka uspešna organizacija ima za seboj pot nenehnega napredovanja. Skupina TPV je v času svojega obstoja zabeležila številne pomembne spremembe, ki so njen razvoj popeljale v smeri zastavljene vizije, v letu 2016 pa na poti optimizacije poslovanja dodaja nov mejnik.

Ustanovitev

Z ustanovitvijo podjetja Moto Montaža se je leta 1954 na Dolenjskem pričel razvoj avtomobilske industrije. Družba je kasneje spremenila naziv v Industrija motornih vozil (IMV) in v kratkem zrasla v pomembnega jugoslovanskega proizvajalca dostavnih in specialnih vozil. Leta 1989 je IMV z ustanovitvijo štirih delniških družb razdelila svoje poslovne stebre. Poleg Revoza, Adrie Caravan in TADO je nastalo podjetje TPV d.d., ki je prevzelo program proizvodnje dostavnih in terenskih vozil, namenjenih izključno za jugoslovanski trg.

Odkup

Razpad jugoslovanskega trga je obstoj družbe resno ogrozil in edina možnost za obstanek je bila preusmeritev na evropski trg. Vodstvo družbe TPV d.d. je našlo potencialnega kapitalskega partnerja – enega od svetovnih proizvajalcev opreme vozil – s pomočjo katerega bi družbi zagotovilo prevzem pomembnega posla. Sklad RS za razvoj, ki je z osamosvojitvijo leta 1991 prevzel lastništvo in upravljanje podjetij s težavami v poslovanju (tako tudi upravljanje družbe TPV), pa se za povezavo s tujim partnerjem, ki je za TPV pomenila edino rešitev, ni odločil. Pod vodstvom direktorja Vladimirja Gregorja Bahča so zaposleni zato naredili pogumen, a nujno potreben korak, in leta 1993 od Sklada RS za razvoj odkupili vse delnice podjetja TPV. S kapitalskim partnerjem Treves so ustanovili prvo od TPV-jevih mešanih družb.

Odkup podjetja s strani zaposlenih  je pomenil pričetek samostojne poti družbe TPV d.d. Družba je v nadaljevanju skupaj s svetovnimi proizvajalci avtomobilske opreme ustanovila tudi druga mešana podjetja  z jasno vizijo nadgrajevanja kompetenc ter oblikovanja in utrjevanja Skupine TPV.

Prevzem

Leta 2006 je bila ustanovljena družba PARTNER IN d.o.o., v kateri so svoje delnice družbe TPV d.d. z namenom večjega vpliva na  poslovanje in razvoj družbe združili člani poslovodstva družbe. Že pri samem odkupu so se delničarji dogovorili o zagotavljanju konvertibilnosti delnic in stabilne dividendne politike. Družba PARTNER IN d.o.o. je, prepričana v dolgoročni potencial podjetja, postopoma odkupovala razpoložljive delnice, Agencija za trg vrednostnih papirjev pa je leta 2008, ob novem predvidenem odkupu, zahtevala izpeljavo prevzema družbe, ki je bil v začetku leta 2009 s strani prevzemnih partnerjev (PARTNER IN d.o.o., TRIMO d.d. ter Zvone Nosan in Mojca Nosan) tudi uspešno zaključen.

Dokapitalizacija

Leta 2011 je družba TPV d.d. ob presoji kupcev in bank dobila priporočilo za dokapitalizacijo kot sestavni del finančne konstrukcije za nove projekte. Z namenom zagotovitve posla se je vodstvo odločilo za povečanje kapitala z izdajo novih kosovnih delnic, ki so bile prednostno ponujene v odkup vsem takratnim delničarjem družbe. Družba PARTNER IN je skupaj z Mojco in Zvonetom Nosanom uspešno izpeljala dokapitalizacijo družbe TPV d.d. , s katero je povečala osnovni kapital za 3,2 MEUR. Dokapitalizacija je družbi TPV d.d. omogočila vključitev v enega najpomembnejših Renaultovih projektov.

Finančna konsolidacija

Kljub izredno pragmatičnim napovedim poslovodstva družbe v letu 2013 za obdobje naslednjega sedem do desetletnega cikla so finančne institucije zahtevale celovit reprogram finančnih obveznosti, ki ga je vodstvo podpisalo v prvem kvartalu leta 2014. V letu 2015 je bil s celovitim in enotnim finančnim obvladovanjem, optimiziranjem poslovnih procesov in denarnega toka v Skupini TPV pomembno preoblikovan portfelj finančnih virov družbe TPV in Skupine tako po ceni, ročnosti kot tudi kreditodajalcih in vrstah zavarovanja. Znižana je bila kreditna izpostavljenost, program razdolževanja pa prilagojen prostemu denarnemu toku na daljše časovno obdobje, s čimer sta zagotovljena rast in razvoj Skupine TPV ter tekoče poplačilo finančnih obveznosti do vseh deležnikov poslovnega procesa.

Lastniška konsolidacija

Po uspešno izvedeni finančni konsolidaciji je družba TPV d.d. z vizijo optimizacije poslovanja pričela razmišljati o lastniški konsolidaciji. Družba PARTNER IN d.o.o. je delničarjem, ki so v preteklosti že sodelovali pri prevzemu ter dokapitalizaciji podjetja TPV d.d., ponudila vstop v družbo PARTNER IN d.o.o., ostalim malim delničarjem pa ponudila odkup delnic, ki so ga vsi z odobravanjem sprejeli.  V letošnjem letu je bila lastniška konsolidacija uspešno izpeljana.

Preoblikovanje in poenostavitev delovanja

PARTNER IN d.o.o. je postal edini lastnik družbe TPV d.d., kar je vodstvi obeh družb spodbudilo k razmisleku in pripravi predloga za preoblikovanje družbe TPV d.d., v smislu spremembe pravnoorganizacijske oblike, upravljavske in funkcijske strukture. TPV d.d. je s spremembo lastniških deležev postala enoosebna kapitalska družba, kar ji daje možnost preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ter s tem priložnost za poenostavitev in zmanjšanje stroškov delovanja. Nadzorni svet in uprava družbe TPV d.d. sta zato podala predlog o sprejemu sklepa o  preoblikovanju delniške družbe TPV d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo »TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o.«, ki ga je skupščina dne 17. 6. 2016 potrdila.  Z vpisom v sodni register bo družba TPV d.o.o. postala univerzalni pravni naslednik družbe TPV d.d.

Trenutno je v procesu izvajanja tudi poenotenje blagovnega sistema in celostne podobe Skupine TPV z namenom ustvarjanja močne blagovne znamke TPV, zaradi česar je prišlo do odločitve o preimenovanju družbe PARTNER IN d.o.o. v TPV GROUP, naložbe in inženiring d.o.o.

Spremembe so priložnost za rast

Če spremembe sledijo jasni viziji, organizaciji prinesejo novo moč, nove izzive in odprejo nove možnosti razvoja.

»Prav vse te spremembe v zgodovini Skupine TPV so nam omogočile razvoj znanj na prodajnem, organizacijskem in  razvojnem področju ter TPV izoblikovale v podjetje, kot je danes – prepoznaven razvojni in predrazvojni dobavitelj, ki z izpolnjevanjem obljub vztrajno gradi zaupanje svojih poslovnih partnerjev,« je poudaril Vladimir Gregor Bahč, predsednik uprave.

A celovitih sprememb ni mogoče izpeljati v majhnih potezah in enem koraku, saj vsi procesi zahtevajo svoj čas. Danes Skupina TPV z novimi spremembami postavlja izhodišča za nadaljevanje uspešne zgodbe ter, kot pravi Vladimir Gregor Bahč »odpira vrata nadaljnjim spremembam in izboljšavam. Pomembno pa je, da smo ob izvajanju sprememb vedno, in bomo tudi sedaj, zagotovili, da le-te ne bodo vplivale na položaj zaposlenih ali odnose s poslovnimi partnerji.«